Bylo nebylo, těsně před vánoci roku 1994 se  skupina aktivních lidí rozhodla založit neziskovou organizaci. Hnutí Brontosaurus se rozšířilo o jeden základní článek, který byl pojmenován „Forest“. Jeho činnost se brzy nasměrovala k provozování ekologicky zaměřeného vzdělávacího centra, které se začlenilo do „proudu“ vznikajících center podobného typu v celé ČR. Pod názvem „Cassiopeia“ existuje a rozvíjí se déle než 20 let.

Posláním organizace je vychovávat, vzdělávat a poskytovat osvětu dětem, mládeži i veřejnosti a vést je k odpovědnému jednání vůči společnosti a životnímu prostředí. Toto poslání se snažíme naplňovat realizací projektů a výukových programů s environmentální, multikulturní a osobnostně sociální tematikou. Spolupracujeme přitom se školami všech typů v Jihočeském kraji. Hlavní cílovou skupinu našich aktivit tvoří žáci základních škol, děti z mateřských škol a učitelé. Příležitostně pořádáme také  volnočasové aktivity pro děti a mládež a osvětové akce pro veřejnost. Studenti vysokých škol u nás absolvují praxe. Jsme školicím střediskem Pedagogické fakulty a klinickým pracovištěm Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Při rozviji našeho oboru činnosti spolupracujeme s podobně zaměřenými organizacemi v regionálním, celostátním i mezinárodním měřítku. Jsme členy krajské sítě environmentálních center v Jihočeském kraji KRASEC a celorepublikové Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina.