Podporujeme, doprovázíme, inspirujeme – různé aktivity pro školy v Jihočeském kraji

V roce 2019 realizujeme s podporou Jihočeského kraje projekt „Podporujeme, doprovázíme, inspirujeme: Krátkodobé i dlouhodobé programy EVVO pro jihočeské školy„. Tento projekt slouží k zajištění realizace aktivit, které považujeme za významné v rámci fungování krajského systému EVVO, jejich náklady však nelze pokrýt adekvátními příjmy z jiných zdrojů. Jednou z těchto aktivit jsou environmentální výukové programy pro žáky speciálních škol, které kladou zvýšené nároky na lektorskou přípravu, vybrané poplatky jsou naopak nižší vzhledem k malému počtu žáků ve třídách. Další z těchto aktivit jsou výukové programy, které vyžadují nadstandardní dobu trvání, účast dvou lektorů na jednu školní třídu, nebo práci s předem neznámou lokalitou (zpravidla školní zahradou). Programy ve školních zahradách nebo v blízké zeleni umožňují realizovat místně zakotvené učení a zároveň šetří pedagogům čas i organizační starosti. Od lektorů však vyžadují seznámení s danou lokalitou a přizpůsobení programu jejímu charakteru.

V rámci projektu jsme uskutečnili: 

– 10 výukových programů pro žáky speciálních škol a jiných organizací pečujících o znevýhodněné děti

– 15 terénních VP vyžadujících nadstandardní dobu trvání, práci s předem neznámou lokalitou, nebo účast dvou lektorů

Všechny výše uvedené programy lze zařadit mezi krátkodobé, neboť jsou realizovány během jediného dne školního vyučování. Cílem projektu je však také zajištění realizace dlouhodobých vzdělávacích programů pro školy v Jihočeském kraji. K nim patří programy M.R.K.E.V (Metodika a realizace komplexní environmentální výchovy na základních a středních školách) a MRKVIČKA (obdoba pro MŠ). Oba programy realizuje Síť středisek ekologické výchovy Pavučina ve spolupráci s krajskými koordinátory. ZČ HB Forest – ekocentrum Cassiopeia působí jako koordinátor pro Jč kraj. Oba programy jsou založené na pravidelné distribuci informačních a metodických materiálů zapojeným školám. Tyto materiály získává koordinátor z různých zdrojů, součástí každé rozesílky je celostátně vydávaný časopis Bedrník. Činnost koordinátora zahrnuje propagaci, registraci škol pro daný rok, správu databází zapojených škol, e-mailovou komunikaci se školami včetně průběžného informování o aktuálních nabídkách, shromažďování materiálů do rozesílek, kompletaci rozesílek, přípravu k distribuci, účast na celorepublikovém pracovním setkání aj. Financování této činnosti však není na národní úrovni zajištěno, krajští koordinátoři proto usilují o využití regionálních zdrojů.

V rámci projektu zajišťujeme údržbu obou programů včetně 3 rozesílek. Jednu ze tří rozesílek v obou programech jsme doplnili o inspirativní metodickou publikaci.

Jiným typem dlouhodobého vzdělávacího programu je mezinárodní program Ekoškola. Tento program je založen na aktivní spolupráci žáků s pedagogy a dalšími osobami ve škole při uskutečňování kroků vedoucích k environmentálně šetrnému provozu školy. V České republice jej realizuje Vzdělávací centrum Tereza, z.ú. ve spolupráci s krajskými koordinátory. ZČ HB Forest – ekocentrum Cassiopeia působí jako koordinátor pro Jč kraj. Zapojené školy pracují s dílčími tématy programu podle rámcové metodiky, využívají připravené metodické materiály a usilují o dosažení cílů, stanovených k získání titulu Ekoškola. Každá škola má při tom „jádrový“ tým (ekotým), složený ze žáků, pedagogů a dalších pracovníků. K náplni práce krajského koordinátora patří propagace Ekoškoly, organizování seminářů pro zájemce o vstup do programu, a zejména poskytování součinnosti zapojeným školám formou konzultací a doplňkových výukových programů pro ekotýmy.

V rámci projektu koordinuje naše zaměstnankyně Tereza Záleská program Ekoškola v Jihočeském kraji od začátku roku do konce září 2019. Při tom vytvořila unikátní výukový program pro ekotýmy, který efektivně propojuje seznámení se základní metodikou (Sedm kroků k Ekoškole) s praktickou činností ve prospěch environmetálního provozu školy (výrobou vermikompostéru). Tento výukový program uskutečnila na jaře s pěti ekotýmy (ZŠ Kovářov, ZŠ Lhenice, ZŠ Cehnice, ZŠ Strýčice a ZŠ Bezdrevská České Budějovice).

Projekt „Podporujeme, doprovázíme, inspirujeme: Krátkodobé i dlouhodobé programy EVVO pro jihočeské školy“ byl podpořen Jihočeským krajem.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *